วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนจุดส่งตรวจ(service)

ขอเชิญเจ้าหน้าที่จุดส่งตรวจเวชระเบียน ONE STOP SERVICE โรงพยาบาลประทาย
 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางบันทึกข้อมูล แฟ้ม (SERVICE)
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
 ณ ห้องประชุมบริหารชั้น2 เวลา  14.00-16.00 น.


วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญประชุม

ขอเชิญ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประทาย
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำแผน  คบสอ.ประทายประจำปีงบประมาณ 2560
ในวันที่  29  สิงหาคม  2559  เวลา  13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมบริหารชั้น2
โรงพยาบาลประทาย   สอบถามเพิ่มเติม :กลุ่มงานแผน   Tel.044489011-3  ต่อ  106

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลประทาย

ขอเชิญ คณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลหรือตัวแทน เข้าร่วมประชุมข้อมูลสารสนเทศ
และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาข้อมูลสุขภาพ HDC สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2560  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559  เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมบริหาร


วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศ !! แจ้งกำหนดการประมวลผล KPI59 นครราชสีมารอบ 2
ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.32 (ปรับปรุงเงื่อนไขการขอเลขอนุมัติกรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรมบัญชีกลาง และ อปท)
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ กค 0431.4/ว182 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) ได้มีการประกาศให้สถานพยาบาลนำหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ขอเลขอนุมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเติอร์เน็ตทุกครั้ง เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบการขอเลขอนุมัติ กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ ในระบบโปรแกรม NHSO Client โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่
1. เว็บไซต์ www.nhso.go.th >> บริการออนไลน์ >> Download >> NHSO CLIENT Version 1.0.32 (ปรับปรุงเงื่อนไขการขอเลขอนุมัติกรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรมบัญชีกลาง และ อปท)
2. http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ ดาวน์โหลดโปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.32 (ปรับปรุงเงื่อนไขการขอเลขอนุมัติกรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรมบัญชีกลาง และ อปท)
จึงเรียนมาเพื่อทราบข่าวประกาศรับสมัครงาน