วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โปรแกรม Happinometer (เครื่องมือวัดความสุขด้วยตัวเอง)

ให้แต่ละคน เข้าไปลงทะเบียนใช้งาน  ( ยกเว้นลูกจ้างรายวันไม่ต้องบันทึก)
     Username : เลขประชาชน 13 หลัก@รหัสรพ. 5 หลักPassword : ตั้งเอง 6 ตัวขึ้นไป
เมื่อลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว ก็ sign in เข้าไปประเมินตนเอง
***กำหนดแล้วเสร็จก่อน 15 พฤษภาคม 2560