วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เชิญประชุม(IM)

ขอเชิญคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุม
เตรียมรับประเมิน  KPI  ครั้งที่ 2/2560
ในวันที่  5  กรกฏาคม 2560  เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบริหาร