วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เรื่องรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค สิทธิ UC

ตรวจสอบผลการคัดกรองCVDได้ที่


VDOConference ขอเชิญรับฟังการบันทึกข้อมูลปฏิบัติราชการจริงวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

New! Error 43 แฟ้ม เดือน กันยายน 2559ฝึกปฏิบัติการบันทึกเยี่ยมบ้าน Thai Care Cloud

ชี้แจงแนวทางบันทึกเยี่ยมบ้าน ThaiCareCloud(COC)


VDO Conference คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดัน 35 ปี Up